บริษัท โทโมนิค จำกัด

     เรายินดีให้บริการงานดังต่อไปนี้

  • งานก่อสร้างและงานโยธา

  • งานปรับแต่งภูมิทัศน์และงานภูมิสถาปัตย์

  • งานระบบควบคุม, ไฟวิ่ง และไฟประดับตกแต่ง

  • งานระบบฉาย Simulator, 3D, 4D, FullDome, Panorama, Wide Screen, Multi-Screens

  • งานระบบแสง สี เสียง และสเปเชียลเอฟเฟ็คท์

  • งานระบบน้ำพุประดับ, น้ำพุดนตรี, น้ำพุเต้นระบำ

  • งานศูนย์การเรียนรู้, พิพิธภัณฑ์, อุทยานการเรียนรู้

  • งานนิทรรศการ สิ่งแสดงสื่อวิทยาศาสตร์ สื่อการสอน

บริษัท โทโมนิค จำกัด
เน้นดำเนินงานภายใต้แนวคิด
“วิศวกรรมนำหน้าการตลาด”
ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและประโยชน์ใช้งานของงานเป็นหลัก ดำเนินงานด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ