About Us

Company information

บริษัท โทโมนิค จำกัด มุ่งเน้นให้บริการงานทางด้านเทคนิคเป็นหลัก ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมนำหน้าการตลาด” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและประโยชน์ใช้สอยของงานเป็นหลัก ดำเนินงานด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ

บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  ด้วยจิตสำนึกในวิชาชีพที่ต้องการให้ผลงานของตนออกมาเป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะชน มิใช่เพียงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือกำไรเป็นที่ตั้งเท่านั้น ทำให้องค์กรมีจุดยืนที่เข้มแข็งและมีจุดเด่นขององค์กรที่สามารถยืนหยัดอยู่ในวงการได้ 

งานก่อสร้าง / งานโยธา / งานปรับภูมิทัศน์

           บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและดำเนินงานก่อสร้าง งานโยธา และ ปรับภูมิทัศน์รูปแบบต่างๆ ทั้งงานปรับสภาพพื้นที่ งานปลูกดูแลต้นไม้ งานประติมากรรม รวมทั้งออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุง น้ำพุประดับ น้ำพุดนตรี น้ำพุเต้นระบำ ม่านน้ำ ทั้งกลางแจ้งและในอาคาร ตั้งแต่ระบบขนาดเล็กจนถึงระบบขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน พร้อมไฟแสงสีส่องสว่างและระบบเสียง ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ พร้อมเทคนิคพิเศษต่างๆ มากมาย สามารถติดตั้งในแบบถาวรและในแบบชั่วคราวได้ เช่น ในงานพิธีการ งานเทศกาล งานประจำปี งานเลี้ยง งานแถลงข่าว งานออกร้าน งานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ / พิพิธภัณฑ์ / ระบบเทคนิคพิเศษ / Light-Sound-Visual

             บริษัท โทโมนิค จำกัด มีประสบการณ์ในการออกแบบและจัดสร้างสิ่งแสดงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และงานทางด้านศิลปกรรมต่างๆ เพื่อจัดแสดงในศูนย์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงพิพิธภัณฑ์รูปแบบเคลื่อนที่ซึ่งติดตั้งภายในรถ โดยจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบสิ่งแสดงให้มีความน่าสนใจ มีความแปลกใหม่ โดยสิ่งแสดงส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งแสดงในมิติใหม่ซึ่งจะมีลักษณะปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้ชม ประกอบไปด้วยการใช้เทคนิคพิเศษมาประกอบ เช่น ระบบเซนเซอร์อัตโนมัติ เทคนิคกลไกมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมติกส์ โมเดล/หุ่นจำลองที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชุดกำเนิดเสียงคำอธิบาย/คำถามคำตอบ ระบบแสง สี เสียง เอฟเฟ็คต่างๆ รวมถึงซอฟท์แวร์ต่างๆ และสื่อมัลติมีเดีย โดยมีผลงานในการออกแบบและสร้างสิ่งแสดงที่มีลักษณะดังที่กล่าวมามากกว่า 1,000 ชิ้น ซึ่งจัดแสดงอยู่ตามศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ในสังกัดของกรมการศึกษานอกโรงเรียน, ศูนย์วิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน, อุทยานการเรียนรู้ประจำจังหวัด และพิพิธภัณฑ์ประจำท้องถิ่น ฯลฯ

             บริษัทฯ ยังมีประสบการณ์ในด้านการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ระบบเทคนิคพิเศษ Special Effect และ ระบบ Light-Sound-Visual ทั้งแบบติดตั้งชั่วคราวและติดตั้งในแบบถาวร โดยออกแบบตามความต้องการของลูกค้าและตามลักษณะการใช้งาน

Services

การติดตั้งงานระบบตามสถานที่ต่างๆ ทางบริษัทฯ จะมีบริการหลังการขายในด้านการรับประกันคุณภาพสินค้า การบริการตรวจเช็คตามรอบระยะเวลา
หรือตรวจเช็คในกรณีฉุกเฉิน และการซ่อมแซมหลังหมดระยะรับประกัน ด้วยการสำรองอะไหล่ที่สามารถผลิตและจัดหาได้อย่างรวดเร็ว
ทางบริษัทฯ สามารถจัดทีมงานให้บริการได้ทุกแห่งทั้งในประเทศและในต่างประเทศ โดยยินดีรับงานเร่งด่วนที่มีระยะเวลาจำกัด
 
จากการทำงานอย่างตั้งใจจริงของทีมงานส่งผลให้บริษัทฯ มีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่รู้จัก เป็นที่ไว้วางใจ และได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ


Thailand & Worldwide.........